Handelsbetingelser

1.PRISER PÅ BRÆNDSTOFFER

Nærværende Generelle Handelsbetingelser (Handels- betingelserne) finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Oliepartner (herefter betegnet Oliepartner)

Sideløbende med nærværende Generelle Handelsbetingelser gælder nedenstående produktspecifikke tillægsbetingelser:

–  Fyringsolie og brændstoffer

–  Smøreolie

–  Adblue

–  Udlån af tanke og udstyr

Hvis der er lavet en separat skriftlig aftale, gælder denne sideløbende med nærværende Handelsbetingelser, dog således at bestemmelserne i en sådan skriftlig aftale går forud for bestemmelser i nærværende Handelsbetingelser og i Tillægsbetingelserne. I forholdet mellem Handelsbetingelser og Tillægsbetingelser går Handelsbetingelserne forud for Tillægsbetingelserne.

Ved mundtlige bestillinger anses aftale for indgået ved afgivelse af ordre. Ved skriftlig aftale anses aftale for indgået ved enten skriftlig aftale eller ved Oliepartners ordrebekræftelse på ordre afgivet af Køber.

Hvis Købers bestillingssedler, e-mail eller lign. indeholder Købers almindelige betingelser eller bestemmelser, er det udelukkende Oliepartners Handelsbetingelser, der er gældende.

Parternes evt. skriftlige aftale, Handelsbetingelserne og Tillægsbetingelserne fraviges ikke, medmindre Oliepartner skriftligt og specifikt har samtykket hertil.

Køber indgår samhandel med: Oliepartner – Østervang 99, DK-7441 Bording CVR. nr. 37 83 40 25, telefon 8844 2880 – Oliepartner.dk

Den omstændighed, at Oliepartner evt. ikke benytter sine beføjelser ifølge denne aftale, (parternes evt. skriftlige aftale, Handelsbetingelserne og Tillægsbetingelserne), købeloven eller gældende kutymer, afskærer ikke Oliepartner fra efterfølgende at påberåbe sig de(n) pågældende beføjelse(r).

Oliepartner kan til enhver tid ændre en kundes vilkår i aftalen med kunden eller i disse Handelsbetingelser eller Tillægsbetingelser med 14 dages varsel. Dette gælder alle vilkår herunder, men ikke udtømmende, rabat, bonus, Plattstillæg, betalingsbetingelser, faktureringsterminer m.v.

Den til enhver tid gældende version af Handelsbetingelser og Tillægsbetingelser findes på oliepartner.dk.

2.      LEVERING

Oliepartner tilstræber, at levering foretages inden for oplyste leveringstider. Oplyste og generelt anførte leveringstider, f.eks. på hjemmeside er dog alene vejledende. Om vinteren skal Køber tilsikre, at der er ryddet for sne og is, så det er muligt at levere/aflæsse sikkert.

Forsinket levering

Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for Køber til at annullere den pågældende ordre, før Køber ved skriftlig meddelelse til Oliepartner har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at Køber agter at annullere den pågældende leverance, hvis levering ikke sker inden for denne fastsatte frist.

Hvis levering ikke er sket inden for den af Køber fastsatte frist, er Køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Oliepartner, at annullere den pågældende leverance. Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.

Forsinkelse med én leverance giver ikke Køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer.

Hvis forsinkelse ved levering skyldes Købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

3.      EJENDOMSRET OG RISIKOOVERGANG

Ejerskab og risiko for varer overgår til Køber ved levering på Købers adresse for tromlevarer og i Købers tank for bulkvarer, når Oliepartner

forestår levering. Hvis Køber selv foretager afhentning, eller der er aftalt en konkret incoterm, overgår ejerskab og risiko ved afhentning på depot, fabrik, skibsside etc.

Uanset at levering har fundet sted, forbeholder Oliepartner sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted.

Levering kan foretages, uden at Køber eller dennes repræsentant er til stede og kvitterer for modtagelsen.

4.      REKLAMATION

Køber skal straks efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold, og at den bestilte mængde er leveret, og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte. Hvis dette ikke er tilfældet, er Køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse til Oliepartner.

Reklamerer Køber ikke straks efter, at Køber har eller burde have konstateret en kvalitetsmæssig eller mængdemæssig mangel ved leverede produkter og under alle omstændigheder senest 5 dage efter levering, kan Køber ikke senere reklamere over mangler ved leverancen.

Stemmer Købers og Oliepartners måling af de leverede mængder ikke overens, skal Oliepartners måleresultat anses for det rigtige, medmindre det kan påvises, at Oliepartners måleinstrumenter eller målemetoder er behæftet med fejl, der øver mærkbar indflydelse på måleresultatet.

5.      MANGELBEFØJELSER

Oliepartner kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved efterlevering/omlevering inden for rimelig tid eller ved at meddele Køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Køber har ikke ret til yderligere mangelbeføjelser, hvis Oliepartner afhjælper manglerne ved efterlevering/omlevering eller meddeler Køber et forholdsmæssigt afslag.

Hvis Oliepartner ikke foretager afhjælpning eller efterlevering/omlevering inden rimelig tid, kan Køber annullere for så vidt angår den del af leverancen, der er mangelfuld. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til annullering/ophævelse af hele aftalen.

Køber kan ikke gøre brug af andre mangelbeføjelser. Som angivet nedenfor er Oliepartner aldrig ansvarlig for nogen form for indirekte skader eller følgeskader.

6.      PRODUKT- OG SIKKERHEDSDATABLADE

Der er adgang til Produkt- og Sikkerhedsdatablade på Oliepartner.dk.

7.      PRISER

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og skatter. Prisen er noteret pr. enhed. Oliepartners kvantums- differentiering og bestillingstidsfrister fremgår på hjemmesiden Oliepartner.dk. Alle priser er med forbehold for pris- og trykfejl.

8.     AFGIFTER, VALUTAREGULERINGER OG ANDRE INDGREB

Gældende afgifter fremgår på hjemmesiden Oliepartner.dk.

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges Oliepartner, har Oliepartner ret til at overvælte afgiften på Køber.

Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag (herunder men ikke begrænset til frivillige brancheordninger/-puljer så som Energispareordningen og Tankforsikringsordningen og andre lign. ordninger), gebyrer el.lign. og i tilfælde af valutareguleringer.

Endvidere kan et beløb svarende til Oliepartners skønnede omkostninger tillægges prisen i tilfælde af indførsel af ny regulering, offentlige påbud eller forbud vedrørende varens indhold, behandling eller produktionsmetode, herunder men ikke begrænset til omkostninger til opfyldelse af krav om reduktion af drivhusgasser efter biobrændstofloven.

For yderligere oplysninger, herunder regler vedrørende afgiftsfritagelser og godtgørelser, henvises til nyhedsbreve og vejledninger på skat.dk.

9.      KREDIT OG BETALING

Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaen. Enhver betalingsoverskridelse er væsentlig og berettiger Oliepartner til at ophæve samarbejdet uden varsel.

Oliepartner kreditvurderer løbende alle kunder og kan i enhver aftaleperiode uden varsel og uden yderligere begrundelse stille krav om bankgaranti eller forudbetaling. Alle aftaler med Oliepartner er betinget af positiv kreditvurdering.

Stiller Køber ikke bankgaranti eller foretager forudbetaling, er Oliepartner til enhver tid berettiget til at ophøre med at foretage levering. Dette gælder også for ordrer, som Oliepartner har bekræftet at ville levere.

Hvis Oliepartner stiller krav om bankgaranti eller forudbetaling i en kontraktperiode, er Køber berettiget til at udtræde af aftalen.

Betaling for modtaget leverance skal, for at være foretaget rettidigt, være til rådighed for Oliepartner på forfaldsdatoen. Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Hvis udestående beløb ikke er modtaget rettidigt, og Oliepartner må udsende en betalingpåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,00 ekskl. moms for hver betalings-påmindelse.

10.    ERSTATNINGSANSVAR

Oliepartner hæfter ikke for skader, herunder oliespildsskader, der er opstået som følge af mangler ved Købers tankanlæg herunder manglende tømning, utilstrækkelig rengøring eller forkert opbevaring, hvilket også gør sig gældende for tromle- eller pakkevarer.

11.   ANSVAR – FØLGESKADER

Nedenstående om erstatningsansvar for Oliepartner gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger i henhold til disse Handelsbetingelser.

OLIEPARTNER er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af mangler ved leverede produkter og Produktskade forårsaget af en defekt ved leverede produkter, hvis skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra Oliepartners side.

Forvolder en af Oliepartner leveret vare personskade som følge af en defekt ved varen, hæfter Oliepartner alene i det omfang, dette følger af ufravigelige retsregler.

Det er en betingelse for Oliepartner erstatningsansvar, at Køber nøje har fulgt Oliepartner og/eller producentens anvisninger.

Oliepartner er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning ydet af Oliepartner og markedsorienteringer eller vurderinger offentliggjort af Oliepartner f.eks. på Oliepartner hjemmeside.

Uanset det foregående er Sælgers erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde Vare(r) med tillæg af 10%. I det omfang, Oliepartner måtte blive pålagt erstatningsansvar over for tredjemand, herunder produktansvar som følge af varer leveret til Køber, er Køber forpligtet til at holde Oliepartner skadesløs for sådan skade eller tab, som Oliepartner efter det ovennævnte ikke er erstatningsansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod Oliepartner eller Køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skriftligt herom. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Oliepartner på grundlag af en produktskade.

Uanset at Oliepartner måtte gøres ansvarlig over for Køber eller tredjemand i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering, er Oliepartner ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, tab af goodwill, tabt fortjeneste og tab, som er opstået ved Købers manglende kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtelser over for tredjemand.

Oliepartner er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med (hverken Købers eller senere omsætningsleds) hjemtagelse/tilbagetrækning af et af Køber solgt produkt, herunder hvor Købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer fra Oliepartner.

12.    FORCE MAJEURE

 1.  Oliepartners leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører i det omfang force majeure eller lignende forhold, måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre levering.

Som force majeure eller lignende forhold anses f.eks. regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, (lokale) strejker, blokader og/ eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejrforhold, sne- og isvanskeligheder, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, krig, oprør, borgerlige uroligheder, karantæneforanstaltninger, brand, ind- eller udførselsforbud med hensyn til råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, forsinkelser af skib eller tankvogn, som anvendes til levering, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, produktionsvanskeligheder/ nedsat produktion og levering fra Oliepartner leverandører og foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der kan sidestilles hermed.

2. I tilfælde af at en af Oliepartners sædvanlige leverandører af brændstof, olie eller andre produkter lukker sin produktionsfacilitet samt i øvrige tilfælde af produktionsvanskeligheder/nedsat produktion og levering fra Oliepartners leverandører, har Oliepartner ret til at kræve betaling fra Køber til dækning af Oliepartners forøgede omkostninger til anskaffelse og levering af produkterne.

13.        OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand uden at have modtaget skriftlig accept fra Oliepartner.

Oliepartner kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand med uændrede vilkår for Køber generelt eller for at tilsikre ordreopfyldelse.

 

14.        FORTROLIGHED

De aftalte betingelser og priser er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart.

15.        TVISTER

Dansk ret er gældende for parternes retsforhold.

Enhver tvist i forbindelse med Aftalen, herunder tvister om aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for Oliepartners værneting. Oliepartner har dog ret til at sagsøge Køber ved dennes værneting, hvor Køber har misligholdt sin betalingsforpligtelse.

16.       PRIVATLIVSPOLITIK

 Gældende privatlivspolitik kan altid læses på Oliepartner.dk